BEZPIECZEŃSTWO

Dezynfekcja przeprowadzana przez system ANNIHILATOR LUMENMAX, zgodnie z zaleceniami producenta, daje bardzo wysokie bezpieczeństwo epidemiologiczne pomieszczeń.

Na straży bezpiecznej procedury dezynfekcyjnej stoi system zabezpieczeń oparty o sterowniki HULLCS®, w które wyposażone są nasze oprawy:

  • zdalne załączanie i wyłączanie przez administratora trybu odkażającego możliwe jest jedynie dzięki urządzeniu mobilnemu z zainstalowaną aplikacją ANNIHILATOR LUMENMAX zabezpieczoną kodem urządzenia
  • kompatybilność z dedykowanymi przewodowymi oraz bezprzewodowymi rozłączającymi promieniowanie czujkami ruchowymi natynkowymi oraz drzwiowymi 12V
  • zdalne konfigurowanie opóźnienia czasu startu trybu dezynfekcyjnego
  • zdalne edytowanie czasu trwania trybu dezynfekcyjnego
  • wizualne sygnalizowanie działania trybu dezynfekcyjnego dzięki diodzie LED SMD UVA
  • zdalnie konfigurowalna głośność ostrzegającego sygnału dźwiękowego towarzyszącego załączonemu trybowi dezynfekcyjnemu
  • możliwość awaryjnego wyłączenia trybu dezynfekcyjnego, poprzez naciśnięcie włącznika ściennego ( natychmiastowe przejście w tryb oświetleniowy )
"Produkty emitujące promieniowanie UV-C są niezwykle przydatne w dezynfekcji powietrza i powierzchni, czy sterylizacji wody. CIE i WHO ostrzegają przed stosowaniem lamp dezynfekcyjnych UV do odkażania rąk lub innych obszarów skóry (WHO, 2020), chyba, że jest to klinicznie uzasadnione. Promieniowanie UV-C może być bardzo niebezpieczne dla ludzi i zwierząt, dlatego może być stosowane tylko wtedy, gdy produkty wytwarzające to promieniowanie są o odpowiedniej konstrukcji, która spełnia przepisy bezpieczeństwa lub stosowane w ściśle kontrolowanych warunkach, w których priorytetem jest bezpieczeństwo człowieka, polegające na zapewnieniu nieprzekraczalności maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji na promieniowanie UV, określonych w ICNIRP (2004) i IEC/CIE (2006). Do właściwej oceny UV i zarządzania ryzykiem niezbędne są odpowiednie pomiary UV".
źródło:
"CIE POSITION STATEMENT ON THE USE OF ULTRAVIOLET (UV) RADIATION TO MANAGE THE RISK OF COVID-19 TRANSMISSION" z dnia 12 maja 2020r.

Oprawy systemu ANNIHILATOR LUMENMAX są, w porównaniu do sterylizatorów opartych na rtęciowych promiennikach wyładowczych UV, stosunkowo bezpieczne dla powierzchni nieożywionych. Wartość natężenia promieniowania nadfioletowego UVC jest ukierunkowana na szybką anihilację chorobotwórczych patogenów, lecz nie jest nadmiarowa, tak aby doprowadzać do dynamicznej fotodegradacji materiałów.

Stosunkowo nieduża moc promieniowania UVC i jego stożkowy kąt emisji, w porównaniu ze sterylizatorami wyposażonymi w promienniki wyładowcze UV o dużej mocy, dają spory zapas bezpieczeństwa dla osób postronnych, które z jakiegokolwiek powodu znajdą się w pomieszczeniu w czasie działania trybu odkażającego. Zgodnie z normą IEC62471: 2006 dopuszczalna dla człowieka dawka promieniowania UVC wynosi 30 J/m2. 

Natężenie promieniowania nie jest tak wysokie, aby w krótkim czasie doprowadzić do trwałych uszczerbków na zdrowiu, tym niemniej, w nawiązaniu do wytycznych CIE ( Międzynarodowego Komitetu Oświetleniowego ) niniejszym ostrzegamy o szkodliwości promieniowania UVC dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz o niszczącym jego wpływie na tkanki roślinne. Użytkując system ANNIHILATOR LUMENMAX, użytkownik – administrator systemu zobowiązany jest do przestrzegania zasad obsługi zawartych w instrukcji produktu oraz informacji uzyskanych na szkoleniu dotyczącym użytkowania.